5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 15:05

صفحه اصلی > اخبار : مجازات کارفرما در صورت کار کردن نیروی کار وی برای دیگر؛

مجازات کارفرما در صورت کار کردن نیروی کار وی برای دیگر؛

کارفرمای عزیز، بر اساس ماده 138 از قانون شماره 38 سال 2016، کار کردن نیروی کاری که مجوز کار برای شما از اداره کل نیروی کار دریافت کرده است برای دیگر اشخاص جرم می‌باشد و شما شامل دو یا یکی‌از مجازاتهای زیر خواهید شد؛

زندان به مدت حداکثر 3 سال و حداقل 2 هزار دینار جریمه و حداکثر 10 هزار دینار جریمه نقدی به ازای هر کارگر.

دیدگاهتان را بنویسید