5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:49

صفحه اصلی > اخبار : ممنوعیت فروش داروهای حاوی “پرگابالین” و “گاباپنتین” در داروخانه های خصوصی؛

ممنوعیت فروش داروهای حاوی “پرگابالین” و “گاباپنتین” در داروخانه های خصوصی؛

وزارت بهداشت کویت فروش داروهای حاوی “پرگابالین” و “گاباپنتین” را در داروخانه های خصصوصی و داروخانه های بیمارستانهای خصوصی ممنوع اعلام کرد و داروهای حاوی این مواد فقط در بیمارستانهای دولتی و وابسته به وزارت بهداشت بفروش می رسد.وزارت بهداشت این دو ماده را در جدول شماره 1 مربوط به مواد مخدر و مواد اولیه تهیه کننده روانگردانها بر اساس قانون شماره 74 سال 1983 قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید