دسته: وزارت

فیلم / پرس و قطعه قطعه کردن خودروها به جرم انجام حرکات نمایشی;

وزارات کشور کـویت از اتـخاذ تدابـیر شدید امنیتی و اجرای شدیدترین مجـازات بـرای خـودروها و مالـکان آنهـا که بـا انجـام حـرکات نمایشی و  بی احتیاطی باعث به خطر افتادن جان دیگران و …