5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

18/06/2024 15:44

صفحه اصلی > اخبار ویدیویی و وزارت و ویدئو ها : فیلم / پرس و قطعه قطعه کردن خودروها به جرم انجام حرکات نمایشی;

فیلم / پرس و قطعه قطعه کردن خودروها به جرم انجام حرکات نمایشی;

وزارات کشور کـویت از اتـخاذ تدابـیر شدید امنیتی و اجرای شدیدترین مجـازات بـرای خـودروها و مالـکان آنهـا که بـا انجـام حـرکات نمایشی و  بی احتیاطی باعث به خطر افتادن جان دیگران و تخریب اموال عمومی می شوند خبر داد.  در همین راستا اداره کل راهنمایی و رانندگی پس از توقیف تعدادی از این خودروها اقدام به پرس و قطعه قطعه کردن آنها کرده است.

همچنین وزارت کشور از شهروندان و مقیمین درخواست کرده  است در صورت مشاهده این خودروها و اینگونه افراد با شماره 112 یا شماره واتساپ 99324092 تماس بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید