برچسب: آتش سوزی

قرار داد بازسازی بخش آسیب دیده از آتش سوزی در منطقه مبارکیه امضاء شد؛

صبح امروز با حضور خانم نوره المشعان  وزیر دولت در امور شهرداری و کارهای عامه، رئیس هیات مدیره بانک KFH و مدیر هیات مدیره شرکت الغانم اینترناشیونال قراداد آغاز بازسازی بخش آسیب دیده …