برچسب: جریمه

آیا می دانید…؟!;

استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی حتی وقتی که پشت چراغ قرمز ایستاده اید جرم تلقی می شود و دوربین اتاق کنترل ترافیک جریمه استفاده از تلفن همراه و اخلال در عبور …