برچسب: وزیر بهداشت

الزام پزشکان اطفال و پرستاران بخش کودکان نارس به داشتن گواهی “احیای قلبی ریوی”؛

وزیر بهداشت کویت با صدور یک بخشنامه، پزشکان اطفال و پرستاران بخش مراقبتهای ویژه نوزادان نارس را ملزم به دریافت گواهی دوره آموزشی احیای قلبی ریوی (PALS) از مراکز آموزش معتبر دارای …